un1 1

Data aktualizacji: 20.05.2019

Fundacja RAZEM realizuje projekt: Diagnoza - kwalifikacje - zatrudnienie kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy.

 

Informujemy, że nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym. Rekrutacja trwa, zapraszamy!

 

Informujemy, iż rekrutacja trwa i będzie prowadzona do końca czerwca 2019 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc!

 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Informujemy, że rekrutacja trwa i jest w trybie ciągłym.

 

O projekcie

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2018-05-01 do 2019-10-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 844 600,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 834 600,00 PLN

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności zawodowej, zatrudnieniowej i edukacyjnej 50 uczestników projektu w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Grupy docelowe

Projekt adresowany jest wyłącznie do mieszkańców wojew. łódzkiego. Jest skierowany do 50 uczestników (30 kobiet, 20 mężczyzn) z grupy NEET w wieku 15-29 lat. Uczestnikami będą osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu.

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  1. Doradztwo zawodowe (w tym dla każdego uczestnika utworzenie Indywidualnego Planu Działania )
  2. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
  3. Szkolenia zawodowe - indywidualne dopasowane do potrzeb uczestnika
  4. Staże - 3 miesięczne dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika, pod nadzorem opiekuna stażysty

 

Informacje o projekcie: 694 711 467

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie