logotypy tecza

Data aktualizacji: 23.03.2021

 

Fundacja RAZEM w partnerstwie z Project Support Agnieszka Olszewska realizują projekt:

Rawa rządzi, Rawa radzi...

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-B083/19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-01-01 do 2021-03-31 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 363 411,75 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 308 899,99 PLN

 

Cel projektu

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, w wieku 18-67 l. zamieszkujących na terenie Rawy Mazowieckiej prowadzące do powrotu na rynek pracy.

Grupa docelowa:

- 100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy Rawy Mazowieckiej

- 100% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

- min. 10 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z zaburzeniami psychicznymi

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
  • Life and carrer coaching
  • Specjalistyczne wsparcie doradcze
  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia
  • Pośrednictwo pracy
  • Staże

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Harmonogram