Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000225915

Fundacja RAZEM od 2008 jest wpisana do Rejestru instytucji Szkoleniowych

Cele Fundacji:

  • niesienie pomocy osobom lub podmiotom potrzebującym wsparcia w jakiejkolwiek sferze aktywności społecznej, zawodowej lub rodzinnej, w szczególności osobom bezrobotnym lub zagrożonym utratą pracy oraz osobom niepełnosprawnym,
  • prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie miejsc pracy,
  • działania na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz promocja równego dostępu do rynku pracy,
  • prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz rozwoju oświaty, kultury, w tym m.in. ochrony zabytków, sportu, wychowania, nauki i ochrony środowiska,
  • prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej,
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży.