un1 4

Data aktualizacji: 19.10.2018

Fundacja RAZEM realizuje projekt: WACHLARZ MOŻLIWOŚCI

Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej u 40 osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. z woj. opolskiego

 

O projekcie

NR PROJEKTU: RPOP.08.02.00-IZ.00-16-001/17

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1.09.2017 do 31.10.2018

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  917 908,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 825 698,80 PLN

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 24 kobiet i 16 mężczyzn zamieszkałych w woj. opolskim, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-67 l. prowadzące do ich przywrócenia na rynek pracy oraz do integracji ze społeczeństwem, poprzez realizację indywidualnie dobranych, kompleksowych ścieżek reintegracji.

 

Grupa docelowa

W projekcie weźmie udział: 40 osób (100%) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, minimum 26 osób niepełnosprawnych, w tym minimum 13 osób (33%)

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 13 osób (33%)

z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z

niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w tym minimum 12 osób (30%) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  1. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
  2. Poradnictwo zawodowe

3. Szkolenia zawodowe

4. Pośrednictwo pracy

5. Staże zawodowe

 

Informacje o projekcie: 694 711 467

Załączniki

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram